top of page
Frontview.jpg
Anchor 1

Om Comfort Gruppen SA

Stedsutvikling er samfunnsutvikling– og handler om å ivareta, tilrettelegge og utvikle samfunnsverdier i kommunene våre.

Bærekraftkooperativet Comfort Gruppen SA har utviklet en helsefremmende- og ressursutløsende forretningsmodell som gjør de komplekse utfordringene kommuner våre står ovenfor enklere å løse, spesielt i distriktene.

 

Mange distriktskommuner mangler allerede folk og penger, noe som fører til at flere eldre, færre yrkesaktive- og lave fødselstall gir dem problemer som kan bli for store til å løses. 

 

Skal vi lykkes fordele de 4 velferdspilarene våre (bolig, arbeid, helse og utdanning) jevnt utover landet, må de økonomiske, sosiale og geografiske forskjellene reduseres, og nå er det knapt med tid!

 

Dagens markedsstyrte boligmarked fortsetter å forsterke forskjellene, og gjør det vanskelig for kommuner å få en bærekraftig stedsutvikling.

I distriktene forsterkes i tillegg problemene av fraflytting og "tynne"boligmarkeder. Derfor har Comfort Gruppen SA utviklet en boligmodell som er styrt av behov- ikke av markedet! 

 

Modellen, kalt ComfortParkTM - lar oss fordele gode boliger- og bomiljø til langt flere, og helt uavhengig av om kommunen er sentral eller ikke.

   

En ComfortParkTM har i følge FN den mest bærekraftige organisasjonsmodellen, den kooperative.

Den er derfor mer ressursutløsende, forskjellsdempende- og distriktsvennlig enn andre boligmodeller, og resultatene oppnås uten å påføre kommunene økonomisk eller juridisk risiko!

 

Les mer om vår pilot, Sauda ComfortPark, ved å trykke her 

Hva er en ComfortParkTM?

Comfortgruppen-02.png

En skalerbar ComfortPark kjennetegnes ved at gode boliger- og et bomiljø knyttet sammen av fellesskaps-funksjoner og attraktive fasiliteter, der folk ferdes- og sentrale tjenester tilbys i en kommune.

 

Beboerne er alle medeiere, ikke selveiere, og den eies- og styres derfor i sin helhet av dem som bor der.        Det betyr også at det er beboernes økonomiske interesser som skal tjenes, ikke eksterne eieres.

 

De attraktive fasilitetene- og fellesfunksjonene inviterer til sosiale fellesskap, uten at dette går på bekostning av beboernes behov for privatliv. 

 

Slike egenskaper tiltrekker beboere på tvers av alder, yrke, inntekt, sosial bakgrunn- og ens funksjonsevne. 

 

Sistnevnte fordi en ComfortPark er utstyrt med et kommunalt tilpasset antall boliger med Integrert Omsorgsstandard (IO), såkalt ComfortBoligTM

En ComfortBoligTM  er helt uten institusjonspreg- og inneholder skjulte løsninger for velferds og helse-teknologi i vegger og himling, slik at disse kan trekkes på når behovet melder seg, og ikke før...

 

Slikt gjør at flere kan bo trygt hjemme lenge- forbli mer selvhjulpne, og således også avhjelpe kommunens press på økonomi og kapasiteter.

I en ComfortPark nyter medeierne/beboerne godt av profittfrie og forutsigbare bokostnader, og hver enkelt betaler sin respektive del av kooperativets finansielle forpliktelser, typisk til Husbanken, men også kostnader knyttet til en profesjonell drift- og forvaltning av det hele. 


Les mer om de økonomiske fordelene ved å bo i en ComfortPark her

Grafikk-nettside-v2-15.png

Hvem kan det passe å bo i en ComfortPark?

De fleste vil nok en eller annen gang i livet la seg tiltrekke av å bo i en ComfortPark. Det praktiske, sosiale og bekymringsløse aspektet ved boformen tiltrekker mange- men det å slippe unna privat gjeldsbyrde vil nok også friste flere.

Det å ha vært selveier i dagens boligmarked har for mange vært en lukrativ reise, men en mer sårbar finansiell fremtid kan gi mange motsatt utfall. Uansett, det å eie bolig, kontra å leie andres, vil alltid gi en utvidet trygghet og forutsigbarhet. Uavhengig av om man er en medeier- eller en selveier av sin bolig.  

Så hvis man klarer slå seg til ro med at ens bolig skal være et godt hjem, og ikke et investeringsobjekt, tror vi nytten av å være medeier vil overgå verdien av å eie alle kvadratmeterne helt selv!

Grafikk-nettside.png
Grafikk-nettside-v2-16.png

Hvor er vi nå?

Utvikling av en bolig- og forretningsmodell som skal redusere forskjeller- og muliggjøre at vi får tatt hele landet i bruk, startet helt tilbake i september 2015, samme måned FN presenterte sine 17 bærekraftsmål.

 

Arbeidet med å utforme helsefremmende og ressurs-utløsende fellesfunksjoner i vår ComfortPark, har hele tiden blitt tilpasset en forretningsmodell som preges av mennesketenkning, og ikke markedstenkning.

Vår boligmodell er nå klart som verktøy for de kommuner som ønsker seg en mer bærekraftig stedsutvikling, og som trenger øke sin bosteds- og næringsattraktivitet uten at det innebærer å påta seg økonomisk eller juridisk risiko.

En sentralt plassert ComfortPark der folk ferdes og sentrale tjenester tilbys, vil bidra til nettopp det!

I lag med Norconsult AS, Lèva Urban Design AS og en rekke andre kompetente aktører, vil nå flere fremtidsrettede kommuner bli invitert  til å følge de samme prosessene som ved Sauda ComfortPark.

Kontakt

Kontakt

John Reidar Johansen er daglig leder- og en av stiftere av bærekraftkooperativet Comfort Gruppen SA. 

​ 

Han har bakgrunn som både seniorrådgiver og styremedlem i SkandiaBanken Private Banking AB, men har også jobbet med statlig initierte boligkonsepter tilknyttet demografiske utfordringer i Frankrike, og fra eiendomsutvikling i Norge.  

​ 

John Reidar Johansen leder Sauda ComfortPark sin ressurs-gruppe i Ryfylke, og ser frem til å presentere de mange unike egenskapene ved en ComfortPark, og dens bærekraftige bidrag til kommuners stedsutvikling.

 

Fokus gjennom 2024 blir å ta forprosjektet Sauda ComfortPark til et hovedprosjekt, fortsette en tett dialog med offentlige myndigheter- og virkemiddelapparat, og samtidig starte tilsvarende prosesser i et nettverk av flere distriktskommuner.

John reidar.png

John Reidar Johansen

M: 98 23 24 30

E: johansen@comfortgruppen.no

Samarbeidspartnere

Comfort Gruppen SA sin ressursgruppe i Sauda er sammensatt av representanter fra kommunal ledelse- og administrasjon, i lag med representanter for lokalt organisasjons- og næringsliv. 

Gruppen er involvert i prosesser som et nettverk av kommuner med like utfordringer nå inviteres til.

Comfort Gruppen SA har et tett samarbeid med Norconsult AS, Léva Urban Design AS og andre kompetente fagmiljøer, og har mottatt støtte av Ryfylkefondet, en kraftbank med hovedmål å styrke bosetting og næringsutvikling i Ryfylkeregionen
 

levalogo.png

LÉVA Urban Design

norconsult.webp

Norconsult

ryfylke_ligg_cmyk.png

Prosjektet er støttet av Ryfylkefondet, og er medlem av Ryfylkealliansen.

bottom of page